Akreditace Legendy 2019

Podmínky a formulář

O udělení či zamítnutí akreditace rozhoduje pořadatel slavnosti LEGENDY 2019, na základě posouzení jednotlivých žádostí. Akreditace médií probíhá výhradně elektronicky přes níže uvedený Akreditační formulář, ve kterém žadatel vyplní požadované základní údaje (jméno a příjmení, název redakce, adresa redakce, email, mobilní číslo). Každý žadatel o akreditaci musí mít vyplněnou vlastní elektronickou žádost.  

Používání dronů je pro všechny účastníky akce, včetně médií, v celém prostoru konání akce PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!

Akreditovaná média budou mít u Akreditační pokladny (umístěné před hlavním vchodem do areálu Výstaviště Praha) k vyzvednutí zvláštní označení – pásku na ruku, která jim umožní vstup do PRESS LOUNGE – zóny pro média (nápoje, pracovní prostor, WIFI Free zóna zdarma). Zmíněná páska na ruku pro média se vydává pouze jedna, a to pro všechny tři dny slavnosti. O přesné lokaci Press Lounge a Foto/TV zón budou řádně akreditovaná média včas informována e-mailem, zadaným ve formuláři.

V tomto ročníku nebudou z organizačních důvodů vydávány Foto/TV vesty. Svým chováním bude každý řádně akreditovaný zástupce médií dbát na bezpečnost svoji i všech účastníků akce a bude dodržovat obecná bezpečnostní pravidla. V případě porušení těchto pravidel nebo neuposlechnutí pokynů pořadatele má organizátor akce právo odebrat akreditaci bez jakékoliv náhrady.

ODESLANÍ VYPLNĚNÉHO AKREDITAČNÍHO FORMULÁŘE JE NUTNÉ PROVÉST DO 14. KVĚTNA 2019

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Ve smyslu ustanovení § odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů – společnosti CUBE production s.r.o. CUBE se sídlem Nuselská 46, 140 55, Praha 4, IČO: 26500256, zápis C 86085 vedená u Městského soudu v Praze. Následně PR agentura VIZUS COMMUNICATION s r.o., Nušlova 2515/4, 158 00, Praha 5, IČO: 04188357, zápis C 243707 vedená u Městského soudu v Praze je smluvním dodavatelem PR služeb a partnerem pro organizátora motoristické slavnosti LEGENDY 2019, společnosti CUBE production s.r.o. Druhým smluvním partnerem je PR agentura Nedori s.r.o., Vinohradská 22, Praha 2, IČO 03302270, zápis C22992 vedená u Městského soudu v Praze, která je rovněž smluvním dodavatelem PR služeb pro společnost CUBE production s.r.o. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity jakýmkoliv zaměstnancem správce nebo smluvním partnerem správce. Tento souhlas je udělen na všechny akce pořádané společností CUBE production s.r.o. po dobu dvou let. 

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zařízení osobních údajů do databáze akreditovaných medií a zasílání pozvánek, přihlášek na akce společnosti CUBE production s.r.o..

Prohlašuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že mohu svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, že jsem si plně vědom svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 Zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje jen v rozsahu nezbytném pro plnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení, se zpracováváním osobních údajů.

Vyplněním a odesláním akreditačního formuláře souhlasí žadatel o akreditaci se shora uvedenými podmínkami organizátora akce LEGENDY 2019, bere na vědomí informace vztahující se k souhlasu s poskytnutím osobních údajů a bude dbát pokynů pořadatelů v místě konání akce.

KONTAKT PRO MÉDIA: Tomáš Vaněk, mobil: +420 734 313 315, e-mail: press.legendy@vizus.com

 

Akreditovat se